آئین نامه دوره های تحقیقاتی پسادکتری دانشگاه

افزایش تولید علم و فناوری و پرورش نیروهای متخصص کارآمد، از اهداف مهم دانشگاه تهران به‌شمار می‌رود. به‌منظور تحقق اهداف برشمرده‌شده، و نیز تقویت ارتباطات بین‌المللی، آیین‌نامه تشکیل دوره‌های تحقیقاتی پسادکتری دانشگاه تهران برای اجرا به‌شرح ذیل تدوین می‌شود.

آیین نامه پسادکتری

(Visited 165 times, 1 visits today)