اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی

اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه
این اداره یکی از زیر مجموعه های حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه تهران است که بعد از اصلاح ساختار سازمانی در مجموعه حوزه های دانشگاه، با ترکیب و شرح وظایف جدید به انجام وظایف می پردازد. سه معاونت جدید با اسامی ذیل در زیر مجموعه این اداره کل قرار گرفته اند:
– معاونت برنامه ریزی و سیاستگذاری
– معاونت پژوهش های کاربردی
– معاونت علم سنجی
شرح وظایف و حوزه عملکرد هر یک از این معاونت ها در قسمت مربوط به خود آورده شده است.
(Visited 1,661 times, 5 visits today)