اعتبار ویژه (گرنت)

آیین نامه اعتبار ویژه (گرنت)

 

آیین نامه گرنت مصوب سال ۱۳۹۵

آیین نامه بازنگری شده گرنت مصوب سال ۱۳۹۶

تغییرات عمده آئین نامه تخصیص اعتبار ویژه (گرنت) مصوب ۲۷/‏۰۳/‏۹۶‬ نسبت به آئین نامه مصوب ۲۶/‏۴/‏۹۵

دستورالعمل نحوه هزینه کرد اعتبار ویژه (گرنت) اعضای هیئت علمی مصوب ۱۳۹۵

دستورالعمل تخصیص اعتبار پژوهشی به معاونت پژوهشی واحدها

پیاده سازی تبصره ۱۶ آیین نامه تخصیص اعتبار ویژه در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری

فرم درخواست شارژ مرحله ای گرنت

(Visited 1,670 times, 4 visits today)