خدمات مرکز نیازسنجی و پروژه‏‌یابی

o    شناسایی گرنت‏ها و فرصت‏های تحقیقاتی موجود در سطح بین ‏المللی و ملی
o    بررسی جزئیات گرنت‏ها و پروژه های پیشنهادی
o    اطلاع ‏رسانی گرنت‏ها در سطح دانشگاه
o    معرفی گرنت‏های موجود به تیم‏های تحقیقاتی فعال در دانشگاه
o    برگزاری کارگاه‏ های تهیه پروپوزال و سایر کارگاه‏های آموزشی مرتبط
o    تهیه پروپوزال‏های داخلی و خارجی بر اساس اطلاعات دریافتی از اساتید و محققین
o    ویرایش پروپوزال‏ها مطابق با استانداردهای بین ‏المللی و ملی
o    پیگیری پروپوزال‏های ارسالی از زمان تهیه تا اخذ نتیجه از سازمان مربوطه
o    پشتیبانی تیم‏های تحقیقاتی جهت اقدام برای اخذ پروژه

 

 

(Visited 100 times, 1 visits today)