آزمایشگاه نمونه

انتخاب آزمایشگاه نمونه از طریق اداره کل خدمات پژوهشی و انتشارات دانشگاه صورت می گیرد. لطفاً از طریق معاونت پژوهشی پردیس/ دانشکده مربوطه پیگیری فرمایید.

 

(Visited 408 times, 1 visits today)