تکمیل فرم و ارسال مدارک رساله ها / پایان نامه نمونه

  • خواهشمند است فرم و مدارک بارگذاری شده را به صورت دستی همراه با کد رهگیری به پردیس/ دانشکده ذیربط ارائه فرمایید. بدیهی است فرم ها می باید همراه با فرم تعهدات علمی دانشجو در شورای پژوهشی گروه/ دانشکده ذیربط مورد تایید واقع شده و همراه با صورتجلسه گروه/ دانشکده به پردیس / دانشکده مستقل ذیربط ارائه شود

     تکمیل فرم و ارسال مدارک رساله ها / پایان نامه نمونه

(Visited 4,494 times, 1 visits today)