تکمیل فرم و ارسال مدارک دانشجویان

  • خواهشمند است فرم و مدارک بارگذاری شده را به صورت دستی همراه با کد رهگیری به پردیس/ دانشکده ذیربط ارائه فرمایید. بدیهی است فرم های مربوط به دانشجویان پژوهشگر نمونه و پایان نامه و رساله نمونه می باید همراه با فرم تعهدات علمی دانشجو در شورای پژوهشی گروه/ دانشکده ذیربط مورد تایید واقع شده و همراه با صورتجلسه گروه/ دانشکده به پردیس / دانشکده مستقل ذیربط ارائه شود

     تکمیل فرم و ارسال مدارک دانشجویان

     دانشجوی پژوهشگر نمونه

    پایان نامه و رساله نمونه

(Visited 1,922 times, 1 visits today)