ستاد جشنواره


رئیس ستاد جشنواره

دکتر محمد رحیمیان

معاون پژوهشی دانشگاه


قائم مقام رئیس ستاد جشنواره

دکتر علی باقر طاهری نیا

مدیر کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه


اعضای ستاد جشنواره:

دکتر رحمت ستوده قره باغ

مدیر کل امور پژوهشهای کاربردی دانشگاه و قائم مقام معاون پژوهش و فناوری دانشگاه


دکتر محمد موسی خانی

مدیر کل خدمات پژوهشی و انتشارات دانشگاه تهران


دکتر علی اصغر پورعزت

رئیس کتابخانه مرکزی ،مرکز اسناد و تامین منابع علمی دانشگاه تهران


دکتر حسن ابراهیمی
رئیس کمیته پژوهشی کمیسیون علوم انسانی

دکتر اعظم راودراد

رئیس کمیته پژوهشی کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری

دکتر اسفندیار زبردست
رئیس کمیته پژوهشی کمیسیون هنر و معماری


دکتر داود شریفی

رئیس کمیته پژوهشی کمیسیون دامپزشکی


دکتر حمید رضا مشفق

رئیس کمیته پژوهشی کمیسیون علوم پایه


دکتر محمد رضا نقوی

رئیس کمیته پژوهشی کمیسیون کشاورزی


دکتر عقیل یوسفی کما

رئیس کمیته پژوهشی کمیسیون فنی


مهندس زهره دباغی
معاون برنامه ریزی و سیاستگذاری اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه
(Visited 265 times, 2 visits today)