کمیته اجرائی

قائم مقام رئیس ستاد  جشنواره:

https://rtis2.ut.ac.ir/media/?path=personnel_images/25799.jpg&f_name=image

دکتر محمدرضا نقوی استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

آدرس پست الکترونیکی: mnaghavi@ut.ac.ir

سمت: مدیرکل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه


دبیر اجرایی جشنواره:

مهندس زهره دباغی

 معاون برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی


اعضای کمیته اجرایی:

 

شهروز خسروی

رئیس حسابداری معاونت پژوهش و فناوری


 

مهندس مجید بحرینی

رئیس امور اداری معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه و مشاور معاونت پژوهشی دانشگاه در امور تجاری سازی


مهدی تجلی

کارشناس اداره امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه


 

 

 محمد رضا تقی دخت رهقی
معاون  اجرایی اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه


محمد مهدی خسرویان

معاون اداری و مالی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه


مژگان رحیم زاده

کارشناس پژوهشی اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی


 

مهندس نوید علیزاده

کارشناس انفورماتیک معاونت پژوهشی


مرضیه عموحاجی عراقی

معاون علم سنجی اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی


 

دکتر هادی غفوریان یاورپناه

معاون پژوهش های کاربردی اداره کل پژوهش های کاربردی


 


(Visited 434 times, 1 visits today)