کمیته اجرائی

قائم مقام رئیس ستاد  جشنواره:

دکتر علی باقر طاهری نیا

مدیرکل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه


دبیر اجرایی جشنواره:

مهندس زهره دباغی

 معاون برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی


اعضای کمیته اجرایی:

مهدی احمدی تنکابنی

 معاون مدیر کل امور مالی دانشگاه و سرپرست حسابداری معاونت پژوهش و فناوری


احمد آخوندی

معاون انتشارات اداره کل خدمات پژوهشی و انتشارات دانشگاه


مهندس مجید بحرینی

رئیس امور اداری معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه و مشاور معاونت پژوهشی دانشگاه در امور تجاری سازی


مهدی تجلی

معاون تولیدات و خدمات فرهنگی اداره امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه


سیدداود توکلی

مسئول دفتر اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه


محمد مهدی خسرویان

معاون اداری و مالی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه


مژگان رحیم زاده

کارشناس پژوهشی اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی


معصومه رحیمی

رئیس  اداره کل حراست دانشگاه


مهندس نوید علیزاده

کارشناس انفورماتیک معاونت پژوهشی


مرضیه عموحاجی عراقی

معاون علم سنجی اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی


مهندس محمدعلی گودرزی

معاون پژوهش های کاربردی اداره کل پژوهش های کاربردی


 


(Visited 242 times, 2 visits today)