طرح های نمونه

خواهشمند است فرم و مدارک بارگذاری شده را به صورت دستی همراه با کد رهگیری به پردیس/ دانشکده ذیربط ارائه فرمایید. بدیهی است فرم های مربوط به دانشجویان پژوهشگر نمونه و پایان نامه و رساله نمونه می باید همراه با فرم تعهدات علمی دانشجو در شورای پژوهشی گروه/ دانشکده ذیربط مورد تایید واقع شده و همراه با صورتجلسه گروه/ دانشکده به پردیس / دانشکده مستقل ذیربط ارائه شود

 

توجه:

فرم های زیر می بایست فقط توسط اعضای هیات علمی تکمیل گردد.

 
(Visited 823 times, 1 visits today)