آیین نامه ها و فرم های جشنواره پژوهش

آیین نامه ها:

آیین نامه انتخاب پژوهشگر پیشکسوت برجسته، نمونه و جوان نمونه 

آیین نامه انتخاب رساله ها / پایان نامه های نمونه دانشگاه

آیین نامه انتخاب دستاوردهای پژوهشی ویژه

آیین نامه انتخاب کارشناس پژوهش نمونه

آیین نامه انتخاب و تشویق طرح های پژوهشی کاربردی

آیین نامه انتخاب آزمایشگاه نمونه 

آیین نامه انتخاب کتابخانه نمونه

فرم های مربوط به داوطلبین جشنواره پژوهش و فناوری:

فرم بررسی طرح های پژوهشی کاربردی

فرم انتخاب پایان نامه و رساله نمونه

فرم انتخاب کارشناس پژوهشی نمونه

فرم های مربوط به متخبین جشنواره پژوهش و فناوری:

فرم پژوهشگر پیشکسوت نمونه

فرم پژوهشگر برجسته

فرم پژوهشگر نمونه

فرم پژوهشگر جوان نمونه

فرم رساله دکتری نمونه

فرم پایان نامه کارشناسی ارشد نمونه 

فرم طرح کاربردی برجسته

فرم طرح کاربردی نمونه

فرم دستاورد پژوهشی ویژه

فرم کارشناس پژوهشی نمونه 

 

 

(Visited 1,690 times, 1 visits today)