ایجاد روز شمار معکوس

برای اولین بار در جشنواره 1396، قابلیت تعیین دقیق مدت زمان باقیمانده تا روز مراسم در بخش جشنواره پژوهش سایت معاونت پژوهشی دانشگاه تحت عنوان " تا مراسم جشنواره...." ایجاد شده است.
بیشتر