اطلاعیه شماره ۱- بیست و ششمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه

به اطلاع اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه می رساند: انتخاب پژوهشگران پیشکسوت نمونه، برجسته، نمونه و جوان نمونه در جشنواره پژوهش و فناوری سال ۱۳۹6 مطابق آیین نامه های مربوط، بر اساس امتیاز فعالیت‌های پژوهشی اعضای محترم هیئت علمی به شرح زیر صورت می‌گیرد: پژوهشگر پیشکسوت نمونه :امتیاز فعالیت‌های پژوهشی بعد از بازنشستگی تا پایان اسفندماه ۱۳۹5 پژوهشگر برجسته: امتیاز فعالیت‌های پژوهشی طول خدمت از تاریخ اولین حکم استخدامی در دانشگاه تا پایان اسفندماه ۱۳۹5 پژوهشگر نمونه :امتیاز فعالیت‌های پژوهشی ۵ سال ...
بیشتر