نهمین همایش و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات

با توجه به اهميت روزافزون راه ­ها در صنعت کشور، لزوم جهت ‏دهی به مطالعات، طرح ‏ها و مسائل اجرايی اين حوزه نیز نیازمند توجه ویژه­ ای است. ايجاد و تقويت ظرفيت مطالعاتی و اجرايی در کشور، يک راهبرد اساسی برای دستيابی به اهداف برنامه های توسعه، تبادل اطلاعات، ارتقای عملکردها و توسعه توانمندی های فنی می­ باشد. در همين راستا مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به عنوان متولی دولتی این امر به منظور گسترش، پيشبرد و ارتقای دانش فنی اين صنعت و توسعه کمی و کيفی نيروهای متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشی، پژو...
بیشتر