معرفی برنامه Horizon2020

طرح  Horizon2020 و شناسايي تيم‌هاي فعال در دانشكده‌ها توسط خانم دكتر عباسي سرپرست مركز نيازسنجي و پروژه يابي دانشگاه، در جلسه مورخ 1396/10/30 شورای پژوهش و فناوری دانشگاه ارائه گردید. معرفی برنامه Horizon 2020 Horizon 2020
بیشتر