دانشکده سرمایه گذار

در جلسه مورخ 1396/10/30  شورای پژوهش و فناوری دانشگاه، گزارشی در خصوص پروژه دانشکده سرمایه گذار توسط آقای دکتر مجید نیلی احمدآبادی رییس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و مجری پروژه ارائه گردید. دانشکده سرمایه گذار گزارش ارائه شده در شورا
بیشتر