همکاری پژوهشی دانشگاه تهران و وزارت کشور در حوزه مسائل اجتماعی

با توجه به اهمیت مسائل اجتماعی کشور و لزوم مواجهه علمی با پدیده های آسیب زای جامعه، دانشگاه تهران با همکاری وزارت کشور سه طرح پژوهشی  را دستور کار خود قرار داده است. تبیین وضعیت کنونی کشور، بازشناسی مهمترین چالشهای پیش روی کشور و بررسی تجارب کشورهای موفق در مقابله با مسائل اجتماعی از اهداف این طرح ها می باشد. پیش بینی می شود نتایج این طرح ها که به همت اعضای هیات علمی دانشگاه تهران در حال اجرا می باشد؛ در قالب کاربستهای اجتماعی و فرهنگی امکان سیاستگذاری برای مدیران سطوح مختلف کشور را فراهم نماید....
بیشتر