انتشار دو کتاب مدیریت در حوزه مطالعات اسلامی توسط استاد دانشگاه تهران

انتشارات دو کتاب مدیریت در حوزه مطالعات اسلامی توسط استاد دانشگاه تهران: دو کتاب دکتر سید محمد مقیمی استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران با عناوین: " اصول و مبانی مدیریت اسلامی"    PRINCIPLES AND FUNDAMENTALS OF ISLAMIC MANAGEMENT و "مدیریت رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی" ORGANIZATIONAL BEHAVIOR MANAGEMENT: AN ISLAMIC APPROACH در نوامبر سال 2018 میلادی توسط انتشارات امرالد   Emerald Publishing در کشور انگلستان منتشر گردید. مولف با بیان این مفروضه که منابع غنی اسلامی سرشار از الگوهای عم...
بیشتر

سلسله سخنرانیهای علمی اساتید (دکتر خامه‌چیان استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس)

بسياري از فعاليتهاي مهندسي در خاکهاي مسئله دار نيازمند اصلاح و بهسازي خاک هستند. روشهاي بهسازي سنتي مثل تزريق سيمان، مواد شيميايي وآهک و تراکم عمدتاً نرخ بهسازي محدودي دارند و از موادي استفاده ميکنند که مضرات قابل توجهي براي محيط زيست دارد. بيوژئوتکنيک راهي جديد و جايگزين با هزينه سرمايه گذاري و نگهداري پايين و آلودگي ناچيز، از مقرون به صرفهترين روشها و شاخهاي از مهندسي ژئوتکنيک است که به کاربرد روشهاي زيستي در مهندسي ژئوتکنيک مخصوصاً در بهسازي خاک ميپردازد...
بیشتر