تسهیل روند امور مربوط به طرح های حمایت از پایان نامه

مطابق بخشنامه 110685 مورخ 96/04/18  ارسالی از اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی، مقرر گردیده احکام مربوط به طرح های حمایت از پایان نامه و رساله های تحصیلات تکمیلی در پایان هر ماه در قالب جدول و فرم ضمیمه بخشنامه تنظیم و ارسال گردد. با این روش، از این پس نیازی به صدور ابلاغیه به صورت جداگانه برای هریک از طرح ها نمی باشد و برای هر دسته از طرح های تصویب شده در یک ماه، تنها یک ابلاغیه صادر می گردد.
بیشتر