رونمایی از گواهی ثبت ملی تندیس جشنواره- ۱۳۹۵

با کوشش دبیرخانه جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تندیس جشنواره به ثبت ملی رسید و در مراسم جشنواره پژوهش و فناوری سال ۱۳۹۵ توسط ریاست محترم دانشگاه از گواهی ثبت این تندیس رونمایی به عمل آمد.

 

(Visited 10 times, 1 visits today)