ارائه نتایج طرح ساماندهی نشریات بین المللی در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری دانشگاه(rtis)

این طرح با مسئولیت اجرای خانم دکتر فهیمی فر و همکاری سرکار خانم عراقی در دست اجرا می باشد.

(Visited 53 times, 1 visits today)