ایجاد روز شمار معکوس

برای اولین بار در جشنواره ۱۳۹۶، قابلیت تعیین دقیق مدت زمان باقیمانده تا روز مراسم در بخش جشنواره پژوهش سایت معاونت پژوهشی دانشگاه تحت عنوان ” تا مراسم جشنواره….” ایجاد شده است.

(Visited 34 times, 1 visits today)