جلب حمایت بنیاد حامیان دانشگاه

در خصوص حمایت بنیاد حامیان دانشگاه از جشنواره پژوهش و فناوری سال ۱۳۹۶ مذاکراتی صورت پذیرفته و موضوع در دست اقدام می باشد.

(Visited 61 times, 1 visits today)