شماره تماس واحد ها

ردیف

نام و نام خانوادگی شماره اتاق شماره داخلی شماره مستقیم شماره فکس شماره آیفون

۱

دفترمعاون پژوهشی دانشگاه

مجید بحرینی

حمیده مظاهری

۲۲

۲۹۹۲

 ۳۱۵۰

۶۶۴۰۰۰۵۹

 

۶۶۴۹۱۳۹۹

۱۱۲

۱۰۸

۱۰۹

۲

دفتر مدیرکل امور پژوهشهای کاربردی

حامد ملازینعلی

عباس حسینقلی زاده

۱

 

 

۳۶۷۲

۳۱۱۶

۶۶۹۷۰۱۷۸

۶۶۴۸۴۷۳۸

۶۶۴۸۴۷۳۹

۶۶۹۷۰۰۹۷

۱۰۲

 

۱۰۳

۱۱۴

۳

دفتر مدیر کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی

عبداله منصوری

۳۳

۲۷۱۶

۳۰۹۸

۶۶۴۹۸۸۱۳

۶۶۴۹۸۸۱۴

 

۶۶۴۰۰۹۲۳

۱۰۶

۱۴۶

۱۰۵

۴

دکتر هادی غفوریان یاورپناه

۱

۳۲۸۷

۶۶۴۸۹۰۳۲

 

۱۲۳

۵

نوید علیزاده

۲

۳۱۲۷

۶۶۴۸۴۷۶۹

۶۶۹۷۰۰۹۷

۱۱۸

۶

شاکری

محسن دشت کوهی

دکترتوحیدی

حیدری

علی اکبرعلییاری

۲

 

 

 

 

۳۱۲۹

 

 

 

 

۶۶۴۸۵۷۶۰

 

۱۲۰

۱۳۶

۱۳۳

۳۳۳

۱۲۸

۷

مسعود یوسفی

۴

۳۱۱۵

۶۶۴۸۹۲۴۹

 

۱۲۱

۸

زینب جوانمردی

۵

۳۱۴۵

۶۶۴۹۲۸۴۹

 

۱۲۵

۹

فاطمه نعیمی

۵+۱

۳۱۴۸

۶۶۴۸۹۲۴۸

 

۱۲۲

۱۰

مهدی بلالی

۶+۱

۳۱۴۴

۶۶۴۸۴۷۶۸

 

۱۲۰

۱۱

اصغرطاهری

۷

۳۱۱۸

۶۶۴۸۹۰۶۵

 

۱۳۰

۱۲

معصومعلی محمدی

۸

۳۷۶۸

 

 

 

۱۳

مهدی شریفی

محمدرضا میری

۹

۳۷۸۰

۳۱۱۹

۶۶۴۹۴۹۲۴

۶۶۹۷۰۴۱۸

 

۱۳۴

۱۲۶

۱۴

مهدی احمدی تنکابنی

فرهاد شیروانی

 

۱۰

۲۹۰۰

۳۱۴۰

۶۶۹۷۰۱۵۵

 

 

۱۰۴

۱۷۲

 

 

۱۵

سید حسن آقاحسنی

خانم دلاورینیا

۱۱

۳۱۴۱

 

۶۶۹۷۰۱۵۱

 

۱۶۸

 

۱۶

فخرالدین زمانی

حسن مفرد

مصطفی  عبدالمالکی

۱۲

۳۱۴۲

۳۱۳۸

۶۶۹۷۰۳۰۸

۶۶۴۶۱۸۷۱

 

۱۱۶

۱۱۰

۳۱۰

۱۷

دکتر وحدتی

دکتر برشان

۱۳

 

۶۶۴۸۹۱۷۹

 

۱۱۷

۱۶۹

۱۸

دکتر احمد پور احمد

دکتر نادری

۱۴

 

۶۶۴۸۹۰۶۷

 

 

۱۶۷

۳۶۷

۱۹

امید حسین پور

۱۵

۳۱۳۹

۶۶۹۷۸۹۴۲

 

۱۰۷

۲۰

سید یداله حسینی

۱۷

۳۱۳۴

 

 

؟

۲۱

سالن شورا

۱۸

 

 

 

 

۲۲

 

فریبا افشاری

مریم شجاعی

۱۹

۳۱۳۱

۲۹۵۸

۶۶۴۰۰۲۷۳

 

۱۲۴

۱۱۳

۲۳

معصومه رشیدی

حمید منصوری

۲۰

۳۱۲۸

۶۶۴۸۵۸۵۳

 

۱۱۵

۱۳۲

۲۴

محسن ناصری

۲۱

۳۱۴۶

۶۶۹۷۰۵۹۷

 

۱۶۶

۲۵

اقدس ملک

سوسن نمازی

فرح فخرایی

 

۲۶

۲۹۳۲

۳۱۲۲

۳۱۲۳

۶۶۴۹۳۱۱۳

 

۱۳۱

۱۳۷

۱۳۸

۲۶

آزاده کریمی

۲۷

۳۱۲۱

۶۶۹۷۰۱۸۷

 

۱۳۹

۲۷

مرضیه عمو حاجی عراقی

۲۸

۲۸۰۶

۶۶۹۶۹۱۹۹

 

۱۴۰

۲۸

مریم طوطیان

۲۹

۳۱۲۵

۶۶۴۶۱۵۰۲

 

۱۴۱

۲۹

زهره دباغی

۳۰

۳۲۲۱

۶۶۴۸۵۳۰۳

 

۱۴۲

۳۰

سرور شجاعی

۳۱

۳۱۴۹

۶۶۹۶۳۴۳۸

 

۱۴۳

۳۱

مژگان رحیم زاده

مریم خادمی

۳۲

۳۱۲۴

۲۹۵۸

۶۶۴۰۰۵۶۶

 

 

۱۴۴

۱۴۵

۳۲ طهماسب نجف نژاد ۳۵ ۳۱۲۶    

 

 

(Visited 544 times, 1 visits today)