آیین نامه اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی

۱- آیین نامه اعتبار ویژه (گرنت) سال ۱۳۹۵

۲- آیین نامه تخصیص اعتبار ویژه  ۱۳۹۵ – ۱۳۹۲

۳- دستورالعمل اجرایی آئین نامه تخصیص اعتبار ویژه به اعضای هیئت علمی ۱۳۹۵ – ۱۳۹۲

۴ – دستورالعمل نحوه هزینه کرد اعتبار ویژه اعضای هیئت علمی ۱۳۹۵ – ۱۳۹۲

 

آیین‌نامه حمایت از رساله ها/ پایان نامه‌های دوره‌ها‌ی تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران

دستور العمل اجرایی حمایت از رساله/ پایان نامه های دکتری/ کارشناسی ارشد مرتبط بامسائل فرهنگی روانی اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران

(Visited 560 times, 1 visits today)