فرم های تیپ پژوهش های کاربردی

پروپوزال [ ZIP ]

عقد قرارداد [ ZIP ]

کاربرگ اطلاعات طرح‌های پژوهشی کاربردی [ ZIP ]

مکاتبات پس از عقد قرارداد [ ZIP ]

مفاصا حساب سازمان بیمه تأمین اجتماعی [ ZIP ]

تسویه حساب

اختتام قرارداد

جشنواره پژوهش

موسسات و مراکز

(Visited 642 times, 6 visits today)