اعتبار ویژه (گرنت)

آیین نامه اعتبار ویژه (گرنت)

 

آیین نامه گرنت مصوب سال ۱۳۹۵

آیین نامه بازنگری شده گرنت مصوب سال ۱۳۹۶

تغییرات عمده آئین نامه تخصیص اعتبار ویژه (گرنت) مصوب ۲۷/‏۰۳/‏۹۶‬ نسبت به آئین نامه مصوب ۲۶/‏۴/‏۹۵

۱- تنها به عملکرد پژوهشی بعد از استخدام / انتقال دائم اعضای هیئت علمی جدید / ‏‬ انتقالی و در صورت درج آدرس صحیح دانشگاه تهران ( University of Tehran ) امتیاز اعتبار ویژه تعلق می‌گیرد.

۲- در هیچ یک از مقالات پژوهشی چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی که زیر نظر عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نگارش می‌شود، دانشجوی دانشگاه تهران نباید نویسنده مسئول باشد. در صورت عدم رعایت این امر، به عضو / اعضای هیئت علمی نویسنده مقاله امتیازی تعلق نمی‌گیرد.

۳- در مواردی که Email دیگری به غیر از Email دانشگاه تهران درج شود، به آن فعالیت امتیازی تعلق نمی‌گیرد.

دستورالعمل نحوه هزینه کرد اعتبار ویژه (گرنت) اعضای هیئت علمی مصوب ۱۳۹۵

(Visited 790 times, 5 visits today)