کمیسیون های تخصصی پژوهشی

کمیته های پژوهشی کمیسیون های تخصصی دانشگاه
کمیسیون فنی

معاون پژوهشی پردیس دانشکده های فنی
معاون پژوهشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
معاون پژوهشی دانشکده مهندسی شیمی
معاون پژوهشی دانشکده مهندسی عمران
معاون پژوهشی دانشکده مهندسی متالورژی
معاون پژوهشی دانشکده مهندسی معدن
معاون پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک
معاون پژوهشی دانشکده مهندسی صنایع
معاون پژوهشی دانشکده فنی کاسپین 
معاون علمی دانشکده فنی فومن
معاون پژوهشی گروه نقشه برداری

کمیسیون علوم پایه

معاون پژوهشی پردیس علوم
معاون پژوهشی دانشکده شیمی
معاون پژوهشی دانشکده فیزیک
معاون پژوهشی دانشکده ریاضی و آمار
معاون پژوهشی دانشکده زمین شناسی
معاون پژوهشی دانشکده زیست شناسی
معاون پژوهشی گروه بیوتکنولوژی
معاون پژوهشی موسسه ژئوفیزیک
رئیس مرکزتحقیقات بیوشیمی وبیوفیزیک

کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی

معاون پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
معاون پژوهشی پردیس ابوریحان
معاون علمی دانشکده منابع طبیعی
معاون پژوهشی دانشکده دامپزشکی
معاون پژوهشی دانشکده محیط زیست
رئیس مرکز بین المللی تحقیقات  بیابان
معاون علمی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
معاون علمی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی

معاون علمی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی

 

کمیته پژوهشی کمیسیون هنر و معماری :

معاون پژوهشی پردیس هنرهای زیبا

معاون پژوهشی دانشکده معماری

معاون پژوهشی دانشکده هنرهای تجسمی

معاون پژوهشی دانشکده شهرسازی

معاون پژوهشی دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی

معاون پژوهشی دانشکده طراحی صنعتی

کمیته پژوهشی کمیسیون علوم انسانی :

معاون پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

معاون پژوهشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی

معاون پژوهشی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی

معاون پژوهشی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی

معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

معاون پژوهشی دانشکده مطالعات جهان

معاون پژوهشی موسسه باستان شناسی

معاون علمی پردیس فارابی(گروههای مرتبط)

مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی

پژوهشکده تاریخ علم

کمیته پژوهشی کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری :

معاون پژوهشی دانشکده مدیریت

معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد

معاون پژوهشی دانشکده تربیت بدنی

معاون پژوهشی دانشکده روان شناسی

معاون پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی

معاون پژوهشی دانشکده جغرافیا

معاون پژوهشی دانشکده کارآفرینی

معاون علمی پردیس فارابی (گروه های مرتبط)


(Visited 31 times, 1 visits today)