مقررات ارائه و اجرای طرح های پژوهشی

دستورالعمل و مقررات ارائه طرح پژوهشی

ضوابط داوری طرح های پژوهشی

 پرسشنامه داوری طرح پژوهشی

نمودار مراحل بررسی طرح های پژوهشی

فرم پیشنهاد طرح پژوهشی

دستورالعمل تعیین میزان تعهدات مجریان طرح های پژوهشی

دستورالعمل ارائه گزارش نهایی طرح پژوهشی

اختتام طرح پژوهشی

مراحل بررسی گزارش نهایی و تعهدات طرح پژوهشی

کادر صفحه ابتدایی و انتهایی گزارش نهایی طرح پژوهشی

۱۱- دستورالعمل تنظیم اسناد هزینه طرح پژوهشی

۱۲- جابه جایی ردیف های هزینه های پیش بینی شده در طرح پژوهشی

 

(Visited 106 times, 1 visits today)