نشریات

آئین نامه نشریات علمی پژوهشی دانشگاه تهران

مصوبه نشریات دانشگاه تهران

فرم ارزشیابی نشریات فارسی در سال۹۵فهرست نشریات معتبر و نامعتبر داخلی و بین المللی:

۱- لیست نشریات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری -مرداد ۱۳۹۶

۲-لیست  نشریات سفید (معتبر)بین المللی دانشگاه تهران

۳- لیست نشریات بین المللی نامعتبر دانشگاه تهران

۴- لیست نشریات  علمی پژوهشی مصوب  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۵- لیست نشریات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- مرداد ۱۳۹۶

۶- فهرست نشریات علمی پژوهشی حوزه های علمیه – مرداد ماه ۱۳۹۶

۷- فهرست نشریات علمی ترویجی حوزه های علمیه – مرداد ماه۱۳۹۶

۸-لیست نشریات JCR – حوزه علوم 

۹-لیست نشریات JCR – حوزه علوم اجتماعی

۱۰--لیست نشریات JCR – حوزه هنر و علوم انسانی

۱۱- نشریات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- مهر ماه ۱۳۹۶

 

 

 

(Visited 1,718 times, 6 visits today)