تحصیلات تکمیلی

آیین‌نامه حمایت از رساله ها/ پایان نامه‌های دوره‌ها‌ی تحصیلات تکمیلی

 دانشگاه تهران

 

مقدمه

به ‌منظور اعتلای سطح پژوهشی رساله ها/ پایان‌نامه‌های دوره‌های تحصیلات تکمیلی در راستای اهداف و سیاست‌های سند چشم انداز و برنامه های دوره ای دانشگاه و در جهت رفع مسائل و مشکلات کشور ‏و توسعه همکاری‌های علمی و پژوهشی بین دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی و صنعتی، آیین‌نامه حمایت از رساله‌ها/ پایان‌‏نامه‌های دوره‌های تحصیلات تکمیلی با شرایط و ضوابط زیر تدوین و اجرا می‌شود:

 

ماده ۱- اهداف:

۱- هدایت و بهره‌برداری از رساله ها/ پایان نامه‌های دوره‌های تحصیلات تکمیلی در راستای حل مشکلات کشور و استفاده از پتانسیل‌های موجود دانشگاه

۲-کاربردی و قابل استفاده کردن نتایج حاصل از انجام رساله ها/ پایان‌نامه‌های دوره‌های تحصیلات تکمیلی

۳- ارائه نتایج روشن و ملموس از انجام رساله/ پایان نامه و  نیز عرضه الگوی مناسب جهت رفع مشکلات و معضلات کشور در همه زمینه‌ها

۴- بهره‌مندی از امکانات، توانمندی و کمک ‌های تکمیلی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در قالب حمایت از رساله‌ها/ پایان‌نامه‌های دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

 

ماده ۲- موضوع رساله ها/پایاننامههای مورد حمایت دانشگاه:

‏موضوع رساله‌/ پایان نامه باید از بین اولویت های پژوهشی اعلام شده و منطبق بر برنامه جامع تحقیقات استاد راهنما که مراحل تصویب را گذرانده است باشد

ماده ۳- مراحل و ضوابط انجام کار:

  • انتخاب طرح پیشنهادی رساله/ پایان نامه و تکمیل فرم طرح حمایت از رساله ها/ پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی توسط دانشجو و ارسال آن به گروه/ معاونت پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده وابسته به پردیس پس از تایید استاد راهنما با رعایت ماده ۲ این آیین نامه و ضوابط آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی
  • بررسی موضوع رساله/ پایان نامه همراه با فرم درشورای گروه/ پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده وابسته به پردیس برای تصویب و تایید انطباق طرح با برنامه جامع تحقیقات استاد راهنما
  • ارسال طرح پیشنهادی مصوب به معاونت پژوهشی پردیس/ دانشکده مستقل/ واحد پژوهشی مستقل
  • صدور ابلاغیه طرح به عنوان استاد راهنمای اول و ارسال رونوشت به حسابداری واحد به منظور پرداخت ۱۰۰٪ اعتبار طرح توسط معاونت پژوهشی پردیس/ دانشکده مستقل/ واحد پژوهشی مستقل
  • این طرح ها نیاز به اعلام اختتام ندارند.
  • اطلاعات طرح می‌باید در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری (rtis) ثبت شود.

 

تبصره: هزینه انجام شده از محل اعتبار این طرح ها به منزله هزینه قطعی می باشد.

نمودار مراحل انجام کار

ماده ۴– ضریب حمایت مالی:

۴-۱- ضریب حمایت مالی از رساله‌ها/ پایان‌ نامه‌های د‏وره‌‏های تحصیلات تکمیلی بر اساس جدول زیر می‌باشد:

گروه علمی پایان نامه کارشناسی ارشد رساله دکتری
علوم انسانی ۵/۱ ۴
‏علوم اجتماعی و رفتاری ۵/۱ ۴
‏علوم پایه ۵/۴ ۱۲
‏فنی ۵/۴ ۱۲
‏معماری و هنر ۵/۴ ۱۲
‏کشاورزی ۵/۴ ۱۲
‏دامپزشکی ۵/۴ ۱۲

۴-۲- مبلغ پایه حمایت مالی از رساله‌ها/ پایان‌نامه‌ها با توجه به اعتبارات پژوهشی تخصیص یافته، هر ساله توسط ‏معاونت پژوهشی دانشگاه ‏اعلام می‌شود.

۴-۳- در صورتی که نتایج رساله/ پایان نامه به صورت مقاله در نشریات معتبر بین‌المللی و یا ثبت اختراع، اکتشاف، آثار بدیع هنری ثبت شده‏، ارائه نظرات نوین، کارآفرینی و محصول محوری منتشر گردد، مطابق آیین نامه تشویق دستاوردهای پایان‌نامه‌های دوره‌های تحصیلات تکمیلی مورد تشویق قرار می‌گیرند.

‏ماده ۵– نحوه پرداخت هزینه پایاننامه:

۵-۱- پرداخت هزینه فقط بابت خرید مواد مصرفی، نرم افزار، کتاب، لوازم آزمایشگاهی، جمع آوری و آنالیز اطلاعات و سایر هزینه‌های غیر پرسنلی مرتبط با پایان نامه می‌باشد.

۵-۲- میزان حمایت مالی تعیین شده بر اساس ضوابط ماده ۴ این آیین‌نامه از طریق معاونت پژوهشی پردیس/ دانشکده مستقل به استاد راهنما پرداخت می‌شود و ایشان موظف است آن را طبق بند ۵-۱ آیین نامه برای هزینه‌های غیر پرسنلی مرتبط با پایان نامه دانشجو هزینه نماید.

۵-۳- کلیه دانشجویان نوبت دوم مشمول حمایت این آیین‌نامه می‌شوند.

ماده ۶میزان حمایت مالی و نیز مقررات اجرایی پایان‌نامه‌هایی که د‏ر قالب قرارداد ‏با سازمان‌های د‏ولتی و خصوصی اجرا می‌شود‏، مطابق با شرایط و ضوابط پژوهش‌های کاربرد‏ی و توافق حاصله با سازمان و دستگاه ‏اجرایی مربوط خواهد بود.

‏این آیین‌نامه د‏ر ۶ ماده و یک تبصره ‏در جلسه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ کمیسیون راهبردی برنامه‌ریزی و سیاستگذاری پژوهشی دانشگاه مورد بازنگری قرار گرفته است و اصلاحات انجام شده در جلسه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۵ به اطلاع شورای پژوهش و فناوری دانشگاه رسید.

(Visited 40 times, 1 visits today)