جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه

مراحل دسترسی کارشناسان پژوهشی واحدها به فرم های ارسال شده متقاضیان    مشاهده فهرست نشریات معتبر و نامعتبر    بیست و ششمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران -آذرماه ۱۳۹۶    اطلاعیه شماره ۵: رصد برگزیدگان سال قبل جشنواره    اطلاعیه شماره ۶: استخراج و معرفی نفرات برتر لیست برگزیدگان جشنواره    اطلاعیه شماره (۱) بیست و ششمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه    اطلاعیه شماره ۲- فراخوان شرکت در بیست و ششمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه    اطلاعیه شماره ۳- جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه


ثبت درخواست متقاضیان شرکت در جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه

(Visited 5,786 times, 16 visits today)