همکاری علمی – پژوهشی دانشگاه تهران با سازمان حفاظت محیط زیست

 دانشگاه تهران بعنوان ریاست کنسرسیوم پژوهشی دانشگاههای سطح یک کشور  با سازمان حفاظت محیط زیست؛ قرارداد پژوهشی تحت عنوان "تهیه فهرست انتشار آلاینده‌های هوا شامل منابع انسان ساز و تدوین و ارزیابی سناریوهای اصلی کاهش آلودگی هوا در کلانشهرها"منعقد نمود. این قرارداد فیمابین معاونت پژوهشی دانشگاه تهران بعنوان ریاست کنسرسیوم پژوهشی دانشگاه های سطح یک کشور و معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست به شماره 26-22-97  به امضاء رسید و مطابق مفاد قرارداد و توافق انجام شده، طی قرارداد های جداگانه  از ...
بیشتر

نشست مشترک اداره کل پژوهش های کاربردی دانشگاه و دانشکده دامپزشــــکی

نشست مشترک اداره کل پژوهش های کاربردی دانشگاه و دانشکده دامپزشــــکی: در ادامه سلسله نشستهای مشترک اداره کل پژوهشهای کاربردی دانشگاه با پردیس / دانشکده های مستقل نشست مشترک با حضور رئیس ، معاونین محترم پژوهشی و اداری و مالی دانشکده و تعدادی از اعضای محترم هیات علمی دانشکده روز یکشنبه مورخ 97/7/29 در سالن شورای دانشکده برگزارشد. دراین نشست جناب آقای دکتر وجگانی رئیس دانشکده دامپزشکی ضمن تاکید بر وجود هویتهای متفاوت برای دانشکده های دانشگاه تهران ضرورت سیاستگذاری بر اساس تفاوتها را امری ضروری دانس...
بیشتر