آیین نامه اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی

آیین نامه ها و دستورالعمل های معاونت برنامه ریزی و سیاستگذاری

۱- آیین نامه اعتبار ویژه (گرنت) سال ۱۳۹۵

۲- دستورالعمل نحوه هزینه کرد اعتبار ویژه  اعضای هیئت علمی سال ۱۳۹۵

۳- آیین نامه تخصیص اعتبار ویژه  ۱۳۹۵ – ۱۳۹۲

۴- دستورالعمل اجرایی آئین نامه تخصیص اعتبار ویژه به اعضای هیئت علمی ۱۳۹۵ – ۱۳۹۲

۵ – دستورالعمل نحوه هزینه کرد اعتبار ویژه اعضای هیئت علمی ۱۳۹۵ – ۱۳۹۲

۶- آیین نامه حمایت از رساله ها/ پایان نامه‌های دوره‌ها‌ی تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران

۷- دستور العمل اجرایی حمایت از رساله/ پایان نامه های دکتری/ کارشناسی ارشد مرتبط بامسائل فرهنگی روانی اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران

۸- دستورالعمل تدوین برنامه جامع تحقیقات

۹- دستورالعمل و مقررات ارائه، اجرا و انتشار نتایج طرح پژوهشی بنیادی

۱۰- آیین نامه تشکیل هسته های پژوهشی

فرم های پژوهشی معاونت برنامه ریزی و سیاستگذاری

فرم برنامه جامع تحقیقات

فرم درخواست تشکیل هسته های پژوهشی

(Visited 2,120 times, 1 visits today)