دفتر سفارش و تامین تجهیزات

مدیران دفتر سفارش و تامین تجهیزات تاکنون

۱- جناب آقای دکتر حسین عبدی زاده – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی متالوژی و مواد پردیس دانشکده های فنی

۲- جناب آقای دکتر بهزاد مشیری – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده های فنی

۳- جناب آقای دکتر حسن سرشتی – عضو هیات علمی دانشکده شیمی پردیس علوم

۴- جناب آقای دکتر ایرج اله دادی – عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان

 

۵ – جناب آقای دکتر محمد موسی خانی – عضو هیات علمی گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت

 

۶- جناب آقای مهندس بهروز قدیمی  رئیس دفتر سفارش و تامین تجهیزات دانشگاه

تلفن: ۶۶۴۸۹۰۶۷-۶۱۱۱۳۱۱۷

آدرس پست الکترونیک: bghadimi@ut.ac.ir

(Visited 826 times, 3 visits today)