برنامه عملیاتی اداره کل برنامه‌ریزی و نظارت پژوهشی در راستای سومین برنامه راهبردی دانشگاه تهران

برنامه عملیاتی اداره کل برنامه‌ریزی و نظارت پژوهشی

 در راستای سومین برنامه راهبردی دانشگاه تهران

تهیه شده در حوزه معاونت برنامه‌ریزی و سیاستگذاری پژوهشی

اداره کل برنامه‌ریزی و نظارت پژوهشی

اداره کل برنامه‌ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه با تشکیل کمیته‌ای با مدیریت آقای دکتر طاهری‌نیا و با حضور خانم‌ها دکتر سپیده فهیمی‌فر، مرضیه عموحاجی‌عراقی، زهره دباغی و مریم خادمی و آقایان دکتر سید امیرکیوان قربانی تنها، دکتر محمدحسین نیک‌سخن و دانشجویان دوره دکتری رشته کارآفرینی آقایان مهدی تاج‌پور و مهران کرمی در خصوص تدوین برنامه عملیاتی اداره کل در راستای سومین برنامه راهبردی دانشگاه اقدام نمود.

(Visited 280 times, 1 visits today)