همکاران اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی

زهره دباغی

معاون برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه

تلفن: ۶۱۱۱۳۲۲۱ – ۶۶۴۹۳۱۱۱۴

پست الکترونیک: zdabbaghi@ut.ac.ir


مریم خادمی

تلفن:  ۶۱۱۱۲۸۱۱- ۶۶۴۰۰۵۶۶

پست الکترونیک: khademi90@ut.ac.ir

حوزه کارشناسی:

کمیسیون هنر و معماری (دانشکده معماری، دانشکده شهرسازی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، دانشکده طراحی صنعتی)

کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری (دانشکده اقتصاد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده جغرافیا، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشکده کارآفرینی، دانشکده مدیریت)

دبیر پژوهشی کمیسیون تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری و کمیسیون هنر و معماری در جشنواره پژوهش و فناوری

کارشناس هسته‌های پژوهشی دانشجویی دانشکده‌های مربوط

کارشناس حمایت از پایان‌نامه/ رساله‌های مرتبط با بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه تهران


مژگان رحیم زاده باوردی

تلفن: ۶۱۱۱۳۱۲۴-۶۶۴۰۰۵۶۶

پست الکترونیک:m_rahimzadeh@ut.ac.ir

حوزه کارشناسی: کمیسون علوم انسانی(دانشکده ادبیات و علوم انسانی-دانشکده حقوق و علوم سیاسی-دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی-دانشکده الهیات و معارف اسلامی- دانشکده مطالعات جهان-دانشکده معارف و اندیشه اسلامی- مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی-موسسه لغت نامه دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارس- پردیس فارابی) – کارشناس کمیته بررسی موارد خاص فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه – عضو کمیته اجرایی جشنواره پژوهش و فناوری و دبیر کمیته پژوهشی کمیسیون تخصصی علوم انسانی 


سرور شجاعی رنجبر

تلفن: ۶۱۱۱۳۱۴۹- ۶۶۴۶۱۵۰۲

پست الکترونیک: sshojaie@ut.ac.ir

حوزه کارشناسی: کمیسیون علوم پایه، کمیسیون دامپزشکی، شورای پژوهش و فناوری دانشگاه، کمیسیون راهبردی برنامه ریزی و سیاستگذاری دانشگاه


مریم طوطیان

تلفن:   ۶۶۹۶۳۴۳۸ – ۶۱۱۱۳۱۲۵

پست الکترونیک: mtotian@ut.ac.ir

حوزه کارشناسی:

فنی (پردیس دانشکده‌های فنی، دانشکدهمحیط زیست، دانشکده علوم و فنون نوین)

کشاورزی و منابع طبیعی (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، پردیس ابوریحان، مرکز بین‌المللی تحقیقات بیابان)

دبیر کمیته‌ تخصصی پژوهش مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه، مسئول هسته پژوهشی دانشجویی، همکاری در تدوین آیین‌نامه‌های پژوهشی

دبیر کمیته‌های پژوهشی کمیسیون‌های تخصصی فنی و کشاورزی و منابع طبیعی در موارد لازم و امور مربوط به جشنواره پژوهش و فناوری

پردیس‌‌های البرز، بین‌المللی کیش و پردیس بین‌المللی ارس

کارشناس امور خوابگاه‌های دانشجویان متأهل در حوزه‌های مرتبط

کارشناس حمایت از پایان‌نامه/ رساله‌های دانشجوی مرتبط با حوزه کارشناسی

کارشناس حوزه فرصت‌های مطالعاتی کوتاه مدت داخلی و خارجی دانشجویان حوزه‌های مربوطه


مرضیه عموحاجی عراقی 

معاون علم سنجی اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی 

تلفن : ۶۱۱۱۲۸۰۶

پست الکترونیک : amohaji@ut.ac.ir


فرح فخرائی نژاد

حوزه کارشناسی :  کمیسیون تشویق مقالات و آمار و اطلاعات پژوهشی

تلفن: ۶۱۱۱۳۱۲۳

پست الکترونیک : ffakhraie@ut.ac.ir 

 


فریبا افشاری 

حوزه کارشناسی : کمیته اخلاق و امور مربوط به تخلفات پژوهشی 

تلفن : ۶۱۱۱۳۱۳۱

پست الکترونیک : fafshari@ut.ac.ir  

 


آزاده کریمی

حوزه کارشناسی : ارزیابی و جذب پژوهشگران پسادکتری، بررسی اعتبار مجلات ثبت شده در سامانه Rtis دانشگاه دبیر کمیته اعتبارسنجی نشریات بین الملل، ارزیابی ثبت اختراعات و کارشناس واحد مالکیت فکری 

تلفن : ۶۶۹۷۰۱۸۷ ، ۶۱۱۱۳۱۲۱

پست الکترونیک : azadehkarimi@ut.ac.ir


رقیه جوانی 

حوزه کارشناسی: ارزیابی مجلات علمی – پژوهشی دانشگاه تهران، ارزیابی ثبت اختراعات واحد مالکیت فکری 

تلفن : ۶۱۱۱۳۱۲۲

پست الکترونیک: rjavani@ut.ac.ir

(Visited 2,800 times, 2 visits today)