معاونت برنامه ریزی و ‌سیاستگذاری پژوهشی

شرح وظایف

در ساختار جدید اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی،معاونت برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی با شرح وظایف زیر فعالیت می‌نماید:

    ۱. انجام بررسی های لازم به منظور تهیه و پیشنهاد سیاستهای پژوهشی دانشگاه با توجه به ضوابط مربوط جهت ارائه به شوراهای ذیربط
    ۲. تهیه و تنظیم برنامه های کوتاه مدت،‌‌ میان مدت و بلند مدت پژوهشی در چارچوب سیاست ها و جهت گیری های دانشگاه
    ۳. تنظیم ضوابط و نظارت بر بررسی فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه به منظور محاسبه اعتبار ویژه (گرنت)
    ۴. پیشنهاد اعتبارات پژوهشی واحدهای تابعه دانشگاه بر اساس شاخص های پژوهشی به معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات و تدوین ضوابط و نظارت بر نحوه هزینه کرد اعتبارات
    ۵. تدوین ضوابط و سیاست های حمایتی از نوآوری ها،ابداعات و  اختراعات پژوهشگران دانشگاه
    ۶. ابلاغ جهت گیری های پژوهشی سالانه به پردیس ها/ دانشکده های مستقل
   ۷. برنامه ریزی و سیاستگذاری در جهت هدفمندسازی پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت رفع نیازهای پژوهشی کشور
    ۸. برنامه ریزی ونظارت بر اجرای طرحهای تحقیقاتی از محل اعتبار ویژه اعضای هیئت علمی ویاازمحل اعتبار معاونت پژوهشی دانشگاه
    ۹. برنامه ریزی ونظارت براجرای طرحهای حمایت از پایان نامه های تحصیلی
    ۱۰. برنامه ریزی و نظارت بر انتخاب برگزیدگان جشنواره پژوهش دانشگاه
    ۱۱. دبیر اجرایی جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه
    ۱۲. انجام سایر امورمحوله ازسوی مافوق

(Visited 986 times, 1 visits today)