ارزیابی فعالیت‌های پژوهشی دانشجویان متقاضی خوابگاه متاهلین

لطفا جهت ارزیابی فعالیت های پژوهشی دانشجویان متقاضی استفاده از سهمیه خوابگاه متأهلین، جدول پیوست منطبق با مدارک و مستندات مقطع تحصیلی فعلی دانشجو تکمیل و همراه با نامه از طریق اتوماسیون ارسال گردد.

ضمن تاکید بر عدم پذیرش مدارک مقاطع تحصیلی قبل، یادآوری می‌نماید، جهت تأیید و امتیازدهی نهایی، مدارک به صورت دستی نیز به این اداره کل ارسال گردد.

فرم خوابگاه متاهلی

(Visited 246 times, 1 visits today)