برنامه جامع تحقیقات اعضای هیات علمی

برنامه جامع تحقیقات، حوزه علائق و خط مشی فعالیت‌های علمی‌- تحقیقاتی اعضای هیئت علمی و گروه‌های آموزشی را با رویکردی استراتژیک مشخص می‌کند. هدف از تهیه و تدوین برنامه جامع تحقیقات در گروه‌های آموزشی، تلاش برای انسجام بخشی در فعالیت‌های پژوهشی، هدفمند کردن پژوهش و ارتقا کمی و کیفی فعالیت‌های تحقیقاتی در بین اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه‌های آموزشی است.

دستورالعمل تدوین برنامه جامع تحقیقات توسط اعضای هیئت علمی

فرم پیشنهاد برنامه جامع تحقیقات

 

(Visited 971 times, 2 visits today)