شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه

شورای پژوهش و فناوری دانشگاه عالی­ترین مرجع سیاستگذاری، برنامه­ ریزی، نظارت و ارزیابی پژوهش و فناوری در دانشگاه است.

این شورا براساس آیین نامه شوراهای پژوهش و فناوری دانشگاه، هر پانزده روز یک بار در محل اتاق شورای سازمان مرکزی دانشگاه تشکیل می شود.

شورا ضمن تشکیل کارگروه های تخصصی نسبت به تدوین و بازنگری آیین نامه ها و دستورالعمل های پژوهشی و تصویب قوانین و ضوابط پژوهشی اقدام می‌نماید.

انجام کلیه امور اجرایی مربوط به دبیرخانه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه توسط حوزه معاونت برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی صورت گرفته و دبیری جلسات شورا به عهده معاون برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی می‌باشد.

اعضای شورای پژوهش و فناوری دانشگاه:

۱-معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ‏(رئیس شورا)

۲- مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه‏ (نایب رئیس شورا)

۳- مدیرکل خدمات پژوهشی و انتشارات دانشگاه‏

۴- رئیس کتابخانه مرکزی ، مرکز اسناد و تامین منابع علمی دانشگاه

۵- مسئولان کمیته های پژوهشی کمیسیون های تخصصی دانشگاه

۶- دو نفر از استادان صاحب نظر به تشخیص معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

۷- معاونین پژوهشی پردیس‌ها/ دانشکده ها/ مراکز / موسسات مستقل و دانشکده ها وگروه های وابسته به پردیس های دانشگاه

۸- رئیس پژوهشگاه دانشگاه

۹- رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه

۱۰- رئیس جهاد دانشگاهی واحد تهران

 

(Visited 468 times, 1 visits today)