کمیته بررسی موارد خاص فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه

هدف:

‏ کمیته بررسی موارد خاص فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه به منظور بررسی موارد خاصی از فعالیت های اعضای هیئت علمی دانشگاه که درآیین نامه تخصیص اعتبار ویژه و دستورالعمل مربوط امتیازی برای آن ها لحاظ نشده است تشکیل می‌گردد.

‏وظایف کمیته:

– ارزیابی و تعیین امتیاز فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه که به کمیته ارجاع شده است.

– تعیین شاخص‌های تخصیص اعتبار ویژه به منظور پیشنهاد به شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه

ترکیب اعضای کمیته:

– مدیر کل برنامه‌ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه تهران

– اعضای هیئت علمی صاحبنظر از بین پردیس/ دانشکده های مستقل مربوط به تمامی کمیسیون های تخصصی دانشگاه در مرتبه استادی یا دانشیاری

دبیری کمیته به عهده معاون برنامه ریزی وسیاستگذاری پژوهشی و یا نماینده وی می باشد.

‏احکام اعضای کمیته با امضای معاون پژوهشی دانشگاه صادر می‌شود.

تشکیل جلسات:

‏جلسات کمیته بنا به ضرورت و به دعوت مدیر کل برنامه‌ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه در حوزه ‏اداره کل برنامه‌ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه تشکیل می شود.

 

(Visited 414 times, 1 visits today)