کمیسیون راهبردی برنامه ریزی و سیاست گذاری پژوهشی و فناوری

کمیسیون راهبردی برنامه‌ریزی و سیاستگذاری پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

این کمیسیون با هدف چابک‌سازی فرایند تصمیم سازی در حوزه پژوهش و بهره گیری از ظرفیت کارشناسی کمیسیون‌های هفت گانه و ایفای نقش اتاق فکر و دستیار اجرایی برای معاون پژوهشی دانشگاه و به منظور تدوین برنامه های راهبردی برای اجرای سیاست های پژوهشی کلان دانشگاه و ارائه آن به شورای پژوهش و فناوری دانشگاه، در سال ۱۳۹۴ تشکیل گردید.

ترکیب کمیسیون:

  1. معاون پژوهش و فناوری دانشگاه (رئیس کمیسیون)
  2. مدیر کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه (نائب رئیس و دبیر کمیسیون)
  3. مدیرکل امور پژوهش های کاربردی دانشگاه
  4. مدیرکل خدمات پژوهشی و انتشارات دانشگاه (حسب مورد)
  5. رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه (حسب مورد)
  6. مسئولین کمیته های پژوهشی کمیسیون های تخصصی دانشگاه
  7. معاون برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه و یا نماینده وی (دبیراجرایی کمیسیون)

جلسات کمیسیون هر دو هفته یک بار تشکیل می شود.

آیین نامه تشکیل و وظایف کمیسیون راهبردی برنامه‌ریزی و سیاستگذاری پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

(Visited 611 times, 1 visits today)