فرآیند اداری جذب پژوهشگر پسا دکتری

جهت پذیرش پژوهشگران دوره پسادکتری می‌بایست پس از معرفی و تایید واحد میزبان موارد زیر دنبال شود: 

 مدارک ضروری برای ارزیابی درخواست داوطلبان ورود به دوره پسادکتری

علاوه بر حداقل الزامات مندرج در ماده ۲ آئین‌نامه داوطلب ورود به دوره پسادکتری موظف است اطلاعات زیر را به عضو هیأت علمی پذیرش‌دهنده ارائه نماید:

  • فرم پیشنهاد تحقیق(کامل)
  • فرم پذیرش پژوهشگر 
  • تعهد کتبی مبنی بر حضور تمام‌وقت و عدم اشتغال پژوهشگر پسادکتری در خارج از دانشگاه تهران و مجوز لازم برای حضور تمام‌وقت در دانشگاه تهران از موسسه مبداء برای شاغلین.
(Visited 4,086 times, 1 visits today)