ترویج اخلاق پژوهشی

با توجه به اهمیت تحقیق و پژوهش و اینکه افکار، اندیشه ها وآثارمحققان وپژوهشگران هر جامعه زیرساخت علمی آن جامعه را تشکیل میدهد و این زیر ساختها اثرات ونتایج مثبتی در جامعه خواهند داشت ،لذا همراه کردن ارزشهای خوب و پسندیده اخلاقی با مسائل پژوهشی ونیز داشتن نظام ارزشی و پایبند به اصول اخلاقی به پژوهشگر در انتخاب موضوع و روند تحقیق کمک می کند. از این رو تدوین موازین اخلاق پژوهش که در برگیرنده اصول و قواعد اخلاقی اساسی و زیر بنایی برای انواع موضوعات از جمله پژوهشهای علمی است، می تواند زمینه را برای رعایت اصول اخلاقی در حوزه پژوهش فراهم نماید.

در این رابطه یکی از اهداف مهم در پایبندی به اصول و قواعد اخلاقی اساسی، ترویج فرهنگ استفاده از مشاورین اخلاقی و حقوقی برای اجرای برنامه های تحقیقاتی می باشد.

 بروشور برنامه اخلاق پژوهش 

گروه ترویج اخلاق معاونت پژوهشی دانشگاه در سال ۱۳۹۷به منظور ترویج اخلاق کارگاههای ذیل را برگزار نمودند: 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۱۳۹۷/۰۹/۱۸

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۷/۰۲/۱۰ 

پردیس ابوریحان۱۳۹۷/۰۹/۱۱

                                                         

دانشکده متالورژی و مهندسی مواد- پردیس دانشکده های فنی ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

 

 

(Visited 401 times, 1 visits today)