فرم های تیپ پژوهش های کاربردی

پروپوزال 

عقد قرارداد 

کاربرگ اطلاعات طرح‌های پژوهشی کاربردی 

مکاتبات پس از عقد قرارداد 

مفاصا حساب سازمان بیمه تأمین اجتماعی

  • درخواست ارسال نامه جهت صدور جوابیه سازمان تأمین اجتماعی از سازمان‌های اجرایی [ PDF ] [ WORD ]
  • فرم اعتراض به میزان بدهی بیمه [ PDF ] [ WORD ]
  • فرم اعتراض به رأی هیئت بدوی [ PDF ] [ WORD ]
  • ارسال مفاصا حساب بیمه تأمین اجتماعی [ PDF ] [ WORD ]

تسویه حساب

  • تقاضای واریز حسن انجام کار و تسویه حساب [ PDF ] [ WORD ]

اختتام قرارداد

  • اعلام اختتام قرارداد  [ WORD ]

جشنواره پژوهش

  • فرم بررسی طرح‌های پژوهشی کاربردی [ PDF ] [ WORD ]
  • فرم امتیاز طرح پژوهشی کاربردی [ PDF ] [ WORD ]

موسسات و مراکز

فرمهای مورد نیاز دانشجویان

فرم درخواست بهره مندی از تسهیلات نظام وظیفه بنیاد ملی نخبگان 

(Visited 5,879 times, 7 visits today)