تماس با اداره کل پژوهش های کاربردی

نشانی: تهران، میدان انقلاب، خیابان ۱۶ آذر،پردیس مرکزی دانشگاه تهران، معاونت پژوهشی، اداره کل پژوهشهای کاربردی

پست الکترونیکی: aro@ut.ac.ir

تلفن: ۶۶۴۸۴۷۳۸(۰۲۱) -۶۶۴۸۴۷۳۹(۰۲۱) – ۶۶۹۷۰۱۷۸(۰۲۱)

نمابر: ۶۶۹۷۰۰۹۷(۰۲۱)

کد پستی: ۱۴۱۷۴۶۶۱۹۱

 

(Visited 853 times, 1 visits today)