دبیرخانه کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره علمی

آشنایی با کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﻛﺮﺳﻲ ﻫﺎی ﻧﻈﺮﻳﻪ  ﺗﻬﺮان ﻧﻘﺪ و ﻣﻨﺎﻇﺮه داﻧﺸﮕﺎه

آیین نامه برگزاری کرسی های ترویجی

نظام‌نامه و آئین‌نامه حمایت از کرسی های نظریه پردازی

سازمان، آیین نامه و شرح وظایف کرسی های علمی هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی

(Visited 564 times, 3 visits today)