کمیته کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره

اعضای کمیته:

۱- دکتر محمد رضا نقوی مدیر کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه

۲- دکتر احمد پور احمد مشاور معاون پژوهشی دانشگاه در امور علوم انسانی

۳- دکتر شاهین حیدری رئیس پردیس هنرهای زیبا

۴- دکتر محمد مهدی عزیزی رئیس دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا

۵- دکتر ابوالحسن امین مقدسی عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

۶- دکتر مصطفی اسماعیلی رئیس کمیته های دستگاهی هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی

۷- دکتر مجید معارف عضو هیأت علمی دانشکده الهیات

۸- دکتر سید محمود میر خلیلی معاون پژوهشی پردیس فارابی

۹- دکتر یونس نوربخش رئیس پردیس البرز دانشگاه تهران

۱۰- دکتر سید مهدی اعتمادی فر رئیس دانشکده علوم اجتماعی

۱۱- دکتر غلامحسین کریمی دوستان رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

۱۲- دکتر احمد باقری رئیس دانشکده الهیات

به ریاست جناب آقای دکتر احمد پور احمد عضو هیأت علمی دانشکده جغرافیا و مشاور معاون پژوهشی دانشگاه در امور علوم انسانی می باشند.

(Visited 576 times, 1 visits today)