جدول امتیازدهی کرسی

امتیاز حداقل و حداکثر عنوان ردیف
  ۱۰-۰ قوت و شفافیت در مفهوم شناسی ۱
  ۲۰-۰ استحکام روش شناسی ۲
  ۲۰-۰ قوت و وضوح مبانی ۳
  ۱۰-۰ ساختار منطقی و انسجام عملی ۴
  ۱۰-۰ میزان توجه به مجموعه فرضیه ها و نظریه های رقیب ۵
  ۲۰-۰ قوت استدلال و برهان ۶
  ۱۰-۰ آثار و نتایج علمی ۷
  جمع کل امتیاز                                        (۱۰۰-۰)                           
(Visited 296 times, 1 visits today)