آئین‌نامه‌ها و فرم ها و شیوه‌نامه‌های مرتبط با کرسی نظریه پردازی

شیوه‌نامه برگزاری کرسی‌های ترویجی

فرآیند اداری و گردش کار کرسی نظریه

فرم طرحنامه کرسی نقد

فرم طرحنامه نظریه پردازی

فرم طرحنامه نوآوری

 

فرآیند و گردش کار برگزاری کرسی های ترویجی در دانشگاه تهران

۱- ارائه درخواست برگزاری کرسی ترویجی توسط عضو هیأت علمی به معاون پژوهشی دانشکده متبوع

در درخواست مزبور باید موضوع و چکیده مباحثی که در نظر است در کرسی ترویجی مطرح شود و اسم دو نفر ناقد داخل دانشگاه و خارج از دانشگاه قید شود.

۲- ارجاع درخواست به معاون پژوهشی دانشگاه

۳- طرح درخواست در کمیته دستگاهی دانشگاه

۴- ابلاغ نتیجه درخواست مطرح شده در کمیته دستگاهی دانشگاه به دانشکده ذیربط

۵- برگزاری کرسی ترویجی توسط محقق محترم با مساعدت معاون پژوهشی دانشکده ذیربط

۶- جلسه کرسی ترویجی با حضور اساتید داخلی و خارجی و دانشجویان برگزار می شود

۶- ارسال مستندات برگزاری شامل صورتجلسه برگزاری کرسی ترویجی که به امضاء معاون پژوهشی دانشکده رسیده باشد همچنین فایل های صوتی و متنی و پوستر برگزاری به معاونت پژوهشی دانشگاه برای صدور گواهی برگزاری

 

 

(Visited 823 times, 1 visits today)